برترین کاربران هفتگی این مقاله

از ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ تا ۱۳۹۸/۰۴/۲۸

هیچ کاربری در این بازه زمانی وجود ندارد

آمار مقاله
  • بازدید کل ۵۷,۳۱۹
  • بازدید این ماه ۳۰۲
  • بازدید امروز ۱
آمار آزمون مقاله
  • کل شرکت کنندگان ۷۷۲
  • قبول شدگان ۵۶۰
  • شرکت کنندگان یکتا ۳۰۷
  • میانگین درصد شرکت کنندگان ۶۶
واژه نامه فناوری نانو

نانو

nano

پيشوندي به معناي يک بيليونم يا (000،000،000،1/1). در متون فناوري‌نانو، معمولا براي مشخص کردن يک واحد اندازه‌گيري برابر با 10 به توان منفي 9 متر استفاده مي‌شود.

سطح مقاله

پیشرفته 1

طرح درس

منابع مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو

نویسندگان
کلمات کلیدی
امتیاز کاربران

روش تغییرشکل پلاستیک شدید برای تولید مواد نانوساختار

روش های تغییر شکل پلاستیک شدید، از جمله روش های تولید مواد نانوساختار است که در دو دهه  اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این فرآیندها که با توجه به شکل محصول آن دسته بندی می شوند، در اثر اعمال تغییر شکل پلاستیک شدید به فلز، باعث تغییرات ریزساختاری در آن شده و ساختار ماده را تا حد نانومتری تغییر می دهند. در این مقاله پس از آشنایی با مفهوم تغییر شکل پلاستیک شدید، به معرفی برخی از مهمترین روش های تغییر شکل پلاستیک شدید برای مواد بالک، ورق و لوله ای شکل پرداخته می شود و در هر مورد، نحوه انجام فرآیند بیان خواهد شد. در پایان نیز به برخی از نکات مهم در فرآیندهای تغییر شکل پلاستیک شدید از جمله انجام فرآیند در دمای بالا و عملیات حرارتی ماده تغییر شکل پلاستیک شدید یافته اشاره خواهد شد.

1- مقدمه

دنیای نانو مواد را از یک دیدگاه می توان به دو دسته اصلی مواد نانو اندازه و مواد نانوساختار دسته بندی نمود. مواد نانو اندازه به این معنی است که ماده مورد نظر ما دارای ابعاد نانومتری است که می تواند به صورت نانوذرات (مانند نانولوله های کربنی و یا نانو ذرات سیلیس) و یا نانو الیاف (Nano-fibers) (مانند نانو فیبرهای کربنی) و یا نانو ورق ها (Nano-plates) (مانند نانو ورق های میکا یا نانوورق های خاک رس) باشد.
در سمت دیگر، مواد نانوساختار قرار دارند. مواد نانوساختار به موادی گفته می شود که ابعاد ظاهری آنها به صورت بالک است، ولی ساختار تشکیل دهنده آنها در ابعاد نانو قرار دارد. مواد نانوساختار با دو رویکرد اصلی «بالا به پایین (Top-down)» و «پایین به بالا (Bottom-Up)» ساخته می شوند که در اولی منظور دستکاری ساختار درشت اندازه ماده و رساندن آن به ابعاد نانومتری است و در دومی منظور این است که ماده بالک را از ابتدا به وسیله چینش اتم ها یا اجزای نانو اندازه خلق کنند [1].

در رویکرد بالا به پایین، روش های گوناگونی وجود دارد که دسته ای از آنها، به صورت اعمال کار مکانیکی بر روی ماده هستند. یکی از روش های اصلی این دسته، روش تغییر شکل پلاستیک شدید  (Severe plastic deformation =SPD) است.

2- مفهوم تغییر شکل پلاستیک
هنگامی که یک فلز تغییر شکل می دهد، بسته به مقدار نیروی وارد شده، این تغییر می تواند به دو صورت در فلز اتفاق بیافتد؛ «تغییر شکل الاستیک» و یا «تغییر شکل الاستیک به اضافه تغییر شکل پلاستیک».
تغییر شکل الاستیک آن قسمت از تغییر شکل است که قابل بازگشت می باشد و حالت فنری داشته و در صورتی که بار اعمالی برداشته شود، فلز تغییر شکل یافته به حالت اول باز می گردد. در این نوع تغییر شکل، کرنشی که به فلز وارد می شود، متناسب با مقدار تنش وارد شده است، به این معنی که رابطه بین تنش و کرنش اعمالی به صورت خطی است که به شیب این خط، مدول الاستیک (E) گفته می شود [2] (شکل 1). این رابطه را می توان با قانون فنر (یا همان قانون هوک) معادل در نظر گرفت.

filereader.php?p1=main_5f2b9323c39ee3c86
شکل 1- نمودار شماتیک تنش-کرنش یک فلز در حالت الاستیک [2].

هنگامی که تنش اعمالی به فلز، از حد محدوده الاستیک فراتر رود، فرآیند تغییر شکل وارد محدوده پلاستیک می شود [3]. تغییر شکل پلاستیک که در ادامه تغییر شکل الاستیک می آید، یک فرآیند غیر قابل بازگشت است و تغییر شکل دائمی محسوب می شود.

3- مفهوم تغییر شکل پلاستیک شدید
هنگامی که یک فلز در دماهای نه چندان بالا، تحت تغییر شکل پلاستیک قرار می گیرد، ساختار درونی فلز شروع به مقاومت در برابر تغییر شکل بیشتر می کند؛ در نتیجه برای ادامه تغییر شکل، باید مقدار تنش بیشتری اعمال نمود. به این حالت ایجاد شده در فلز، کار سختی و یا کرنش سختی(Work hardening or Strain hardening) گفته می شود. در واقع، کار سختی باعث افزایش استحکام و سختی فلز در اثر تغییر شکل می-شود [4]. در مقابل این افزایش استحکام، فلز داکتیلیته (Ductility) خود را از دست می دهد و قابلیت تغییر شکل آن پایین می آید. بنابراین این محدودیت باعث می شود که افزایش استحکام بیشتر فلز توسط اعمال کار مکانیکی محدود شود، چرا که باعث شکست ماده خواهد شد. بسیاری از فرآیندهای شکل دهی صنعتی که بر روی فلزات انجام می گیرد، به خاطر این محدودیت فلزات، امکان افزایش استحکام فلز را تا مقدار مورد نظر ندارند [5]. در روش های مرسوم، در برخی موارد هم محدودیت ابزار وجود دارد، به این معنی که اعمال کرنش بالاتر به ماده باعث خرابی دستگاه و ابزار آلات می شود [6].

تغییر شکل شدید، در واقع مجموعه  روش هایی است که طی آن می توان کار مکانیکی نسبتاً زیادی را به فلز اعمال نمود، بدون اینکه فلز دچار شکست و ترک خوردگی شود. واژه «شدید» به این خاطر اطلاق می شود که با توجه به تمهیداتی که در این روش ها انجام می گیرد، تغییر شکل شدیدی را می توان به فلز در مقایسه با سایر روش های معمولی شکل دادن فلزات اعمال نمود.

نکته جالب توجه در روش تغییر شکل پلاستیک شدید این است که نه تنها موجب افزایش استحکام فلز می شود، بلکه در بسیاری از اوقات افت داکتیلیته حذف شده و گاهی افزایش نرمی نیز مشاهده می شود. این موضوع دقیقاً وجه تمایز این روش با سایر روش های تغییر شکل پلاستیک است که علت این ویژگی خاص را باید در ساختار نانو ایجاد شده در فلز توسط روش تغییر شکل پلاستیک شدید جستجو نمود.

4- روش های تغییر شکل پلاستیک شدید
روش های تغییر شکل شدید پلاستیک را با توجه به هندسه محصول این فرآیند، می توان به سه دسته اصلی تقسیم بندی نمود. این سه دسته شامل تغییر شکل شدید مواد بالک، ورق و تغییر شکل شدید لوله ها می باشد. شکل 2، دسته بندی کلی از روش های تغییر شکل پلاستیک شدید را نشان می دهد.


filereader.php?p1=main_5890595e16cbebb88
شکل 2- دسته بندی کلی روش های تغییر شکل پلاستیک شدید بر اساس شکل محصول.

اگرچه این فرآیندها از نظر ماهیت تغییرات ریزساختاری تفاوت چندانی با همدیگر ندارند و همگی دچار تغییر شکل پلاستیک شدید می شوند، اما از نظر نحوه توزیع میدان های تنش و کرنش در فلز تحت تغییر شکل متفاوت خواهند بود. در ادامه به معرفی برخی از مهمترین و پرکاربرد ترین این روش ها پرداخته می شود.

1-4- فرآیندهای تغییر شکل پلاستیک شدید مواد بالک
1-1-4- فرآیند پرس در کانال زاویه دار (Equal channel angular pressing =ECAP)
این روش که اکستروژن در کانال زاویه دار (Equal channel angular extrusion =ECAE) نیز نامیده می-شود، به نوعی مادر روش های SPD محسوب می گردد. قالب این روش، دارای یک کانال برای ورود قطعه مورد نظر است که در وسط مسیر کانال، دارای یک تغییر زاویه است. شکل شماتیک این روش در شکل 3 نشان داده شده است.


filereader.php?p1=main_bd11537f1bc31e334
شکل 3- شکل شماتیک فرآیند ECAP با هندسه مکعبی (مقطع چهارگوش) و زاوی  کانال 90 درجه [1], [6].

در این روش، فلزی که قرار است تحت تغییر شکل پلاستیک شدید قرار بگیرد، در کانال قرار گرفته و از بالا توسط یک سنبه به داخل کانال، فشرده می شود. قطعه فلزی حین عبور از کانال، با رسیدن به محل تغییر زاویه، شروع به خم و سپس بازخم می کند. در اثر این تغییر شکل سرتاسری که در قطعه اتفاق می افتد، کل قطعه  به شدت تغییر شکل یافته و از انتهای دیگر قالب خارج می شود. شدت تغییر شکل به زاویه کانال بستگی داشته و همچنین شعاع گوشه ها و انحنای رئوس کانال در محل تغییر زاویه نیز از جمله پارامتر های کنترلی این فرآیند است. در اینجا باید توجه شود که چون قطعه فلزیِ تحت فرآیند، درون قالب مقید است و تحت تنش هیدرواستاتیک فشاری بالایی قرار دارد، امکان ترک خوردن و شکست قطعه وجود ندارد که این موضوع، همان وجه تمایز روش های تغییر شکل پلاستیک شدید با روش های مرسوم شکل دهی است.

با توجه به سطح مقطع نمونه ی تحت ECAP، می توان مسیرهای (Route) مختلفی برای این فرآیند انتخاب نمود. این مسیرها می تواند شامل چرخاندن نمونه برای پاس بعدی به میزان 180 درجه حول محور اصلی نمونه و یا 90 درجه (در صورت وجود تقارن) و همچنین شامل سر و ته کردن نمونه باشد. برخی از این مسیرها تنها برای نمونه های با مقطع چند ضلعی قابل اعمال است. شکل 4 نمونه ای از این مسیرها را که به عنوان مسیرهای اصلی هستند، مشخص کرده است. هر کدام از این مسیرها، میدان های تنش های متفاوتی در نمونه ها ایجاد می کند.


filereader.php?p1=main_905ad4f16a809a8f8
شکل 4- مسیرهای مختلف اصلی برای روش ECAP و [1].

روش ECAP قابلیت اعمال بر روی ورق های ضخیم (Plate) را هم دارد که در این حالت، مسئله مسیرهای مختلف، بیشتر خود را نشان می دهد (شکل 5).

filereader.php?p1=main_c6b1847fa30bd92ff
شکل 5- فرآیند ECAP برای ورق های ضخیم [1].

2-1-4- پیچش با فشار بالا (High Pressure Torsion [HPT])
در این روش که شکل شماتیک آن در شکل 6 آمده است، یک قطعه دیسکی شکل، همزمان تحت فشار عمودی و نیروی پیچشی قرار می گیرد. به این صورت که ابتدا دیسک فلزی درون قالب قرار گرفته، سپس یک سنبه وارد قالب شده و بر روی دیسک فشار مشخصی را وارد می کند، سپس همزمان و در حالی که فشار در حال اعمال شدن به دیسک فلزی است، سنبه شروع به چرخش خواهد نمود. البته در برخی حالت ها، به پس از اعمال فشار، سنبه ثابت بوده و در عوض، قالب می چرخد.


filereader.php?p1=main_53453c482d4d75c2f
شکل 6- فرآیند پیچش با فشار بالا، از سمت راست به ترتیب: با سنبه چرخان، با قالب چرخان، نمونه تحت فرآیند [7].

این فرآیند نیاز به نیروهای نسبتاً بالایی دارد. پارامتر های کنترلی اصلی در اینجا، یکی مقدار فشار اعمالی است و دیگری مقدار زاویه دوران. در اینجا باید توجه که در این فرآیند، مقدار تغییر شکلی که به ماده دیسکی شکل اعمال می شود، با حرکت از لبه ها به سمت مرکز دیسک کاهش می یابد؛ به طوری که مرکز دیسک تقریباً کرنشی را متحمل نمی شود. بنابر این باعث می شود که از نظر توزیع کرنش، به جای یکنواختی، شیب کرنشی در راستای شعاعی وجود داشته باشد.

3-1-4- فرآیند فورج چند جهته (Multi-directional forging =MDF)
در این فرآیند، یک قطعه مکعب مسطیل شکل از یک محور با مقطعی به عرض W و ارتفاع H، درون قالبی به عرض H تا ارتفاع W فشرده می شود. شکل 7، به طور شماتیک این فرآیند را نشان  می دهد.


filereader.php?p1=main_d8db410ef2444bf4b
شکل 7- شکل شماتیک فرآیند فورج چند جهته [6].

طی این فرآیند، قطعه پس از یک تغییر شکل پلاستیک با درصد بالا، مجدداً به شکل مکعب مستطیلی با ابعاد اولیه باز می گردد. این فرآیند نیز همانند فرآیند ECAP می تواند مسیرهای مختلفی را برای پاس های بعدی تجربه کند؛ به خصوص اگر بعد سوم قطعه نیز دارای عرض W باشد. در این فرآیند باید دقت شود که نمونه به طور کامل در وسط قالب قرار بگیرد تا میزان کرنش به طور کنترل شده اعمال شود.

4-1-4- فرآیند اکستروژن- فشردن تناوبی (Cyclic extrustion-compression =CEC)
تصویر شماتیک فرآیند CEC در شکل 8 نشان داده شده است. در این فرآیند، یک میله با قطر D، از قالبی که قطر داخلی آن در وسط مسیر به d کاهش می یابد توسط یک سنبه از بالا فشار داده شده تا این کانال کوچکتر اکسترود  شود. بلافاصله  پس از خروج ماده از کانال اکستروژن، یک سنبه با فشار، نمونه را به سمت بالا فشرده می کند ولی فشار سنبه پایین به گونه ای است که مانع از اکستروژن ماده به سمت پایین نمی شود.


filereader.php?p1=main_d6e72950c12bb200b
شکل 8- تصویر شماتیک فرآیند اکستروژن- فشار تناوبی [6].

این فرآیند قابلیت انجام روی میله های با مقطع مستطیلی را نیز دارد که در این حالت و به خصوص در صورت مربع بودن مقطع، باز هم می توان همانند دو فرآیند ECPA و MDF، مسیرهای مختلفی برای پاس های بعدی فرآیند تعریف نمود.

2-4- فرآیندهای تغییر شکل شدید برای ورق ها
ورق ها به دلیل اینکه یکی از بعدهای سطح مقطع آنها خیلی کوچکتر از بعد دیگر است، امکان اعمال فشارهای بالا از سمت مقطع را ندارند و به ناچار باید اعمال تغییر شکل بالا از سمت بعد بزرگتر آنها انجام بگیرد.

1-2-4- فرآیند پیوند نوردی انباشتی (Accumulative roll bonding=ARB)
در این فرآیند، دو ورق با ضخامت t که یک سمت از هر کدام مقداری زبر شده است، از قسمت زبر شده روی همدیگر قرار گرفته و تحت عملیات نورد قرار می گیرند. فرآیند نورد باید به گونه ای باشد که ضخامت هر دو ورق را که روی همدیگر قرار دارند (t2)، را به ضخامت t برساند (یعنی میزان تغییر شکل برابر 50% باشد). سپس این ورق دولایه که اکنون ضخامت t دارد، از وسط نصف شده، یک سمت از هر کدام زبر شده و روی هم قرار می گیرد. سپس مجدداً تحت فرآیند نورد به صورت ذکر شده قرار خواهند گرفت. تکرار این فرآیند باعث می شود که در هر پاس تغییر شکل نسبتاً بالای به هر لایه اعمال گردد و تغییر شکل پلاستیک شدیدی را در کل ورق سبب شود. این فرآیند به صورت شماتیک در شکل 9 آورده شده است.


filereader.php?p1=main_b82e4eec0372b66f4
شکل 9- تصویر شماتیک و مراحل فرآیند ARB و [8].

طبق این روش، اگر فرآیند تا 10 پاس ادامه پیدا کند، در نهایت ورقی خواهیم داشت با ساختار لایه ای متشکل از 1024 لایه که هر کدام از این لایه ها دچار تغییر شکل پلاستیک شدید شده اند.

2-2-4-روش کنگره دار کردن و صاف کردن متوالی (Repetitive corrugation and straightening =RCS)
در این روش، ورق ابتدا در یک قالب قرار گرفته تا به صورت کنگره ای شکل در بیاید. سپس این ورق کنگره ای در قالب دیگری قرار داده شده و مجدداً صاف می شود. تکرار این فرآیند سبب کرنش های پلاستیک شدید در ورق می شود. شکل 10 این فرآیند را نشان می دهد.


filereader.php?p1=main_a8c1f8495e1027771
شکل 10- شمای کلی از فرآیند RCS و[6].

این روش، همانند برخی از روش های ذکر شده در بالا، خود دارای زیر مجموعه هایی است که به نوعی مدل های اصلاح شده این فرآیند است. به طور مثال، کنگره دار شدن ورق می تواند به جای یک مرحله، در دو مرحله انجام بگیرد، یعنی در پاس اول، نوارهایی از ورق بدون تغییر شکل باقی بماند. یکی از مشکلاتی که در روش RCS وجود دارد، مقداری افزایش در طول نمونه است که منجر به کرنش ناهمگن در ورق می شود. به همین خاطر روش پرس کاری در قالب شیاردار (CGP) که به نوعی منتج شده از روش RCS است ابداع گردید. در این روش نیز همانند روش قبل، کنگره دار شدن ورق در دو مرحله اتفاق می افتد. شکل 11، مقایسه ای بین دو روش RCS و CGP را از نظر نوع قالب را نشان می دهد و همچنین نحوه فرآیند کنگره دار کردن در دو مرحله را نشان می دهد.

filereader.php?p1=main_52053048decaa0cbd
شکل 11- سمت راست: مقایسه تفاوت دو روش CGP (بالا) و RCS (پایین) [9]، سمت چپ: فرآیند کنگره دار کردن دو مرحله ای [10].

3-4- فرآیندهای تغییر شکل پلاستیک شدید برای لوله ها
روش های تغییر شکل پلاستیک شدید برای لوله ها، از جمله روش های نسبتاً جدید است و قدمت کمتری نسبت به سایر روش های SPD دارد. از جمله برخی از این روش ها می توان به پیچش لوله با فشار بالا (High-pressure tube twisting) از [11] و یا روش پیوند چرخشی تجمعی (Accumulative spin-bonding)از [12] اشاره نمود. ولی روش بهتری توسط فرجی و همکارانش [13] با نام روش فشردن در کانال زاویه دار لوله ای موازی (Parallel tubular channel angular pressing =PTCAP) ارائه شده که به نوعی شبیه فرآیند ECAP است. تصویر این فرآیند در شکل 12 آورده شده است


filereader.php?p1=main_d3d078bf2fc1425e6
شکل 12- مراحل مختلف فرآیند PTCAP برای ایجاد تغییر شکل پلاستیک شدید روی لوله ها [13].

در این فرآیند دو مرحله ای، ابتدا لوله به درون منطقه با قطر بزرگتر اکسترود شده که در نتیجه آن، قطر لوله بیشتر می شود، سپس مجدداً از همان مسیر اکستروژن معکوس شده تا به قطر اولیه خود باز گردد.
دو مرحله ای بودن و همچنین افزایش قطر لوله  در اثر این فرآیند می تواند یکی از عیوب این فرآیند محسوب شود. شاید بهترین روشی که اخیراً برای لوله ها پیشنهاد شده است، روشی باشد که توسط زنگی آبادی و کاظمی نژاد [14] با عنوان فشردن در کانال لوله ای (Tube Channel Pressing =TCP) ارائه شده است. تصویر شماتیک این فرآیند در شکل 13 آورده شده است.


filereader.php?p1=main_f4fc7371dbc6aba67
شکل 13- شمای کلی و مراحل فرآیند TCP از [14].

این فرآیند شامل یک قالب با کانال استوانه ای است که در وسط مسیر کانال، دارای یک گلوگاه با قطر کمتر از قطر اولیه می باشد. قطر داخلی لوله توسط ماندرل (Mandrel) کنترل می شود که در وسط میله ماندرل، جایی که به گلوگاه کانال می رسد، قطر آن مشابه با گلوگاه کاهش می یابد؛ به طوری که فاصله بین گلوگاه و ماندرل همواره برابر قطر اولیه لوله است. سپس با یک سنبه لوله ای شکل (هم قطر با لوله تحت فرآیند) از بالا، لوله به داخل کانال فشرده می شود.

طی این فرآیند (که به نوعی با فرآیند CEC برای مواد بالک مشابهت دارد)، لوله با رسیدن به گلوگاه، قطر آن کاهش یافته و با ادامه حرکت داخل کانال، مجدداً به قطر اولیه باز می گردد. هنگامی که سنبه به گلوگاه قالب رسید (شکل 12،b)، برای انجام پاس بعدی، فرآیند را می توان از سمت دیگر تکرار نمود. با توجه به ابعاد قالب، می توان از دو لوله پشت سر هم استفاده کرد تا کل لوله SPD شده از سمت دیگر بتواند خارج شود.


5- جمع بندی
همانطور که مشاهده می شود، یکی از نکات قابل توجه در تمامی روش های تغییر شکل پلاستیک شدید، عدم تغییر ابعاد اولیه قطعه می باشد که این موضوع علاوه بر نانوساختار کردن و بهبود خواص ماده، از ویژگی های منحصر به فرد روش تغییر شکل پلاستیک شدید است. میله ای فلزی را تصور کنید که پس از انجام فرآیند SPD، استحکام آن به شدت افزایش یافته، نرمی آن تقریباً حفظ شده و در عین حال، تغییر ابعادی ندارد. حال از این موضوع می توان به اهمیت بسیار بالای این روش در کاربردهای مهندسی پی برد.
گاهی اوقات جهت کنترل خواص متالورژیکی نمونه و یا سایر خواص ماده، تغییر شکل پلاستیک شدید را در حالت گرم یا داغ انجام می دهند. برخی اوقات نیز بین پاس های مختلف فرآیند و یا پس از پاس نهایی، نمونه-های SPD شده را در کوره قرار داده و آنیل می کنند تا به خواص مورد نظر دست پیدا کنند. در برخی از موارد هم انجام آنیل باعث می شود که بتوان تعداد پاس های بیشتری را بدون ترک خوردن نمونه اعمال نمود. البته باید توجه شود که انجام فرآیند در دمای بالا و یا انجام آنیل های میانی و پایانی، نیاز به دقت های متالورژیکی بسیار بالایی دارد و باید طراحی بسیار دقیقی انجام بگیرد.
روش های ذکر شده در این مقاله، فرآیندهای اصلی تغییر شکل پلاستیک شدید است که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. ولی به طور کلی روش های انجام تغییر شکل پلاستیک شدید، محدود به فرآیندهای ذکر شده نیست. روش های نسبتاً زیادی وجود دارد که به نوعی اصلاح شده روش های قدیمی ترSPD است. روش هایی نیز در حال ابداع است که در مقالات مختلف به چاپ می رسد.

منابـــع و مراجــــع

1. R. Z. Valiev, T. G. Langdon, “Principles of equal-channel angular pressing as a processing tool for grain refinement,” Progress in Materials Science, vol. 51, pp. 881–981, (2006).

2. W. D. Callister, “Materials Science and Engineering: An Introduction”, 7th Editon, USA: Wiley, (2007).

3. G. E. Dieter, “Mechanical Metallurgy”, 3rd Edition. USA: McGraw Hill, (1986).

4. W. F. Hosford, R. M. Caddell, “Metal Forming: Mechanics and Metallurgy”, 4th Edition. USA: Cambridge University Press, (2011).

5. R. Z. Valiev, R. K. Islamgaliev, I. V. Alexandrov, “Bulk nanostructured materials from severe plastic deformation,” Progress in Materials Science, vol. 45, pp. 103–189, (2000).

6. A. Rosochowski, “Processing Metals by Severe Plastic Deformation,” Solid State Phenomena, vol. 101–102, pp. 13–22,(2005).

7. T. Lowe, R. Valiev, “The use of severe plastic deformation techniques in grain refinement,” JOM, vol. 56, pp. 64–77, (2004).

8. Y. Saito, N. Tsuji, H. Utsunomiya, T. Sakai, R. G. Hong, “Ultra-fine grained bulk aluminum produced by accumulative roll-bonding (ARB) process,” Scripta Materialia, vol. 39, pp. 1221–1227, (1998).

9. M. Kazeminezhad and E. Hosseini, “Optimum groove pressing die design to achieve desirable severely plastic deformed sheets,” Materials & Design, vol. 31, pp. 94–103, (2010).

10. D. H. Shin, J. J. Park, Y. S. Kim, K. T. Park, “Constrained groove pressing and its application to grain refinement of aluminum,” Materials Science and Engineering: A, vol. 328, no. 1–2, pp. 98–103, (2002).

11. L. Toth, M. Arzaghi, J. Fundenberger, B. Beausir, O. Bouaziz, R. Arruffatmassion, “Severe plastic deformation of metals by high-pressure tube twisting,” Scripta Materialia, vol. 60, pp. 175–177, (2009).

12. M. S. Mohebbi, A. Akbarzadeh, “Accumulative spin-bonding (ASB) as a novel SPD process for fabrication of nanostructured tubes,” Materials Science and Engineering: A, vol. 528, pp. 180–188, (2010).

13. G. Faraji, A. Babaei, M. M. Mashhadi, K. Abrinia, “Parallel tubular channel angular pressing (PTCAP) as a new severe plastic deformation method for cylindrical tubes,” Materials Letters, vol. 77, pp. 82–85, (2012).

14. A. Zangiabadi and M. Kazeminezhad, “Development of a novel severe plastic deformation method for tubular materials: Tube Channel Pressing (TCP),” Materials Science and Engineering: A, vol. 528, pp. 5066–5072, (2011).

نظرات و سوالات

نظرات

6 -2

امیر شریفی - ‏۱۳۹۳/۰۳/۰۳

مکانیزم نانو شدن دانه ها در روش spdچیست؟

پاسخ مسئول سایت :
با سلام
درروش های تغییر شکل پلاستیک شدید به علت نیروی زیادی که به ماده وارد می شود، ماده در ساختار خود کرنش بسیار بالایی را متحمل می شود. این کرنش ها همراه با حرکت نابجایی ها(عیب خطی ناشی از نبودن برخی اتمها در محل خود) در ماده است. با افزایش میزان تنش و انرژی وارد شده به سیستم، نابجایی ها برای کاهش انرژی در هر دانه به شکلی در کنار هم قرار می گیرند که تشکیل مرزهای فرعی دهند. این مرزهای فرعی هر دانه را به حوزه های کوجکتر تقسیم کرده و به این صورت دانه های کوچک نانومتری تولید می شود.

برای اطلاعات بیشتر می توانید مقالات بخش آلیاژسازی مکانیکی را نیز مطالعه فرمایید. آسیاکاری پرانرژی نیز یکی از روش های تغییر شکل پلاستیک شدید است.
4 0

محمد جعفر زحمتکش - ‏۱۳۹۳/۰۲/۱۳

متشکرم عالی بود