برترین کاربران هفتگی این مقاله

از ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ تا ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

هیچ کاربری در این بازه زمانی وجود ندارد

آمار مقاله
  • بازدید کل ۱,۱۲۱
  • بازدید این ماه ۳۲
  • بازدید امروز ۱
آمار آزمون مقاله
  • کل شرکت کنندگان ۸۸
  • قبول شدگان ۷۰
  • شرکت کنندگان یکتا ۳۵
  • میانگین درصد شرکت کنندگان ۷۱
واژه نامه فناوری نانو

نانو

nano

پيشوندي به معناي يک بيليونم يا (000،000،000،1/1). در متون فناوري‌نانو، معمولا براي مشخص کردن يک واحد اندازه‌گيري برابر با 10 به توان منفي 9 متر استفاده مي‌شود.

سطح مقاله

منابع دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

طرح درس

دهمین مسابقه ملی نانو

نویسندگان
کلمات کلیدی
امتیاز کاربران

پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک (SAXS)

پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک (Small Angle X-ray Scattering - SAXS)، تکنیکی غیرمخرب و سریع است که معمولاً برای مشخصه‌یابی توزیع اندازه ذرات پخش شده در محیط مایع یا توزیع اندازه ذرات و حفره‌ها در نمونه‌هایی که به صورت لایه نازک، لایه ضخیم، توده متخلخل و پودر هستند؛ استفاده می‌شود. این آنالیز معمولاً در پیکربندی عبوری که پرتو ایکس از میان ماده عبور می‌کند انجام می‌شود؛ اما در نمونه‌های لایه نازک، به دلیل جذب به وسیله زیرلایه، سیگنال‌های پراکنده شده از لایه نازک ضعیف هستند و شناسایی آن‌ها دشوار است، بنابراین بایستی از پیکربندی بازتاب استفاده کرد.

1- مقدمه

پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک (Small Angle X-ray Scattering - SAXS) روشی برای ارزیابی توزیع اندازه ذرات یا حفره‌های نانومتری پخش شده در نمونه مورد بررسی است. با استفاده از این تکنیک می‌توان توزیع اندازه ذرات یا توزیع اندازه حفره‌های مواد به صورت‌های مختلف مانند بی‌شکل (Amrphous materials)، بلوری و ماکرومولکول‌هایی مانند مولکول‌های پلیمری را برای افت‌وخیزهای چگالی الکترونی که در نمونه روی می‌دهد، محاسبه کرد؛ که با تجزیه و تحلیل شدت پرتو ایکس پراکنده شده در محدوده زاویه‌ای 0.1 تا حدود 5 درجه این امر امکان‌پذیر است. ناهمگنی‌های موضعی در مواد بی‌شکل، ذرات کلوئیدی و ذرات کلوخه شده با استفاده از این تکنیک قابل شناسایی است. با استفاده از SAXS و مدل‌های ساختاری می‌توان نظم بلندبُرد و فاصله میان ذرات را در مجموعه‌ای از مولکول‌های پلیمری تعیین کرد. این روش، روشی غیرمخرب است که با استفاده از آن می‌توان نمونه‌هایی را که در برابر نور مرئی شفاف نیستند، مطالعه کرد. SAXS می‌تواند ذرات یا حفره‌هایی با اندازه 1 تا 100 نانومتر را شناسایی کند، هر چند برای ذرات با اندازه‌های خارج از این بازه نیز قابل استفاده است. با استفاده از آن، ذرات با اندازه‌های 1 تا 10 نانومتر را می‌توان با دقت بیشتری تعیین کرد. با در نظر گرفتن شکل ذرات یا حفره‌ها می‌توان اندازه متوسط را به دست آورد. در کنار تعیین اندازه، توزیع اندازه و شکل ذرات، با استفاده از SAXS می‌توان نسبت سطح به حجم نمونه را نیز تعیین کرد.

جدول 1 مقایسه روش SAXS را با سایر روش‌هایی که برای بررسی اندازه ذرات به کار گرفته می‌شود، نشان می‌دهد.

جدول 1- مقایسه میان روش‌های مختلف ارزیابی توزیع اندازه ذرات
filereader.php?p1=main_83f1535f99ab0bf4e

نمونه‌ای را در نظر می‌گیریم که دارای افت‌وخیزهای چگالی از مرتبه نانومتر در داخل زمینه‌ای است که معمولاً ماتریس میزبان نام دارد؛ مانند کلوئیدها که ذرات در یک محیط آبی پخش شده‌اند. پرتو ایکس فرودی بعد از برخورد به ذرات، در زاویه پراکندگی کوچکِ  2θ  که نزدیک به صفر است، پراکنده می‌شود (شکل 1). در چنین نمونه‌ای، اندازه یا توزیع اندازه، شکل ذرات یا طول همبستگی بین ذرات با استفاده از SAXS قابل اندازه‌گیری است. همان‌طور که در شکل 1 مشاهده می‌شود، پهنای پرتو مستقیم فرودی، موقعیت کمترین 2θ در دسترس را تعیین می‌کند؛ بنابراین حداقل در راستای عمودی، پرتو ایکس فرودی بایستی موازی شده باشد. در ضمن برای آنالیز بهتر است تا جایی که امکان دارد سیگنال ناشی از ماتریکس حذف شود. اگر چنین شرطی اعمال نشود برای آنالیز بایستی داده‌های حاصل از نمونه مرجع که فاقد ذرات است نیز اندازه‌گیری شود. تنظیم ضخامت نمونه‌ها و غلظت ذرات برای داشتن داده با کیفیت بالاتر نیز از موارد ضروری است.

filereader.php?p1=main_ec6ef230f1828039e
شکل 1- طرح‌واره پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک (SAXS)

مانند آنالیز بلوری در XRD، در SAXS نیز اندازه‌گیری‌ها در راستایی که هم‌راستا با بردار پراکندگی است، اندازه‌گیری می‌شود. اگر در توزیع اندازه ذرات ناهمسانگردی داشته باشیم، نمونه بایستی به گونه‌ای قرار داده شود که هم‌جهت با بردار پراکندگی باشد. شکل 2 نحوه تعیین توزیع اندازه ذرات را با استفاده از SAXS نشان می‌دهد. برای تعیین توزیع اندازه ذرات، می‌توان پروفایلی را که در آنالیز مشاهده می‌شود، با پروفایل‌هایی که بر اساس اندازه و شکل ذرات محاسبه شده‌اند، برازش (Fitting) کرد.

filereader.php?p1=main_1d665b9b1467944c1
شکل 2- نحوه اندازه‌گیری اندازه ذرات در روش SAXS. فلش‌های دو طرفه نارنجی رنگ بُعدی از ماده را نشان می‌دهد که به وسیله SAXS اندازه آن‌ها ثبت می‌شود.

چنانچه نمونه‌ای که برای آنالیز با استفاده از SAXS به کارگرفته می‌شود، به صورت لایه نازک روی زیرلایه باشد و تعداد پراکنده‌کننده‌ها کافی نباشد یا نتوان با استفاده از چیدمان عبوری اندازه‌گیری را انجام داد، از چیدمان بازتاب استفاده می‌شود که در آن برای بررسی سطح ساختارها و با توجه به ضخامت اندک نمونه‌ها، بایستی سیگنال ضعیف دریافتی به طور مؤثر جمع‌آوری شود. از طرفی مساحتی که تحت تابش قرار می‌گیرد متناسب با sinθ/ا است که θ زاویه پرتو ایکس فرودی است و بنابراین پرتو ایکس بایستی به طور خراشان (Grazing) (یعنی تقریباً موازی با سطح) و نزدیک به زاویه‌ای که بازتاب کلی رخ می‌دهد، به سطح نمونه بتابد تا سهم پراکندگی افزایش یابد. از طرفی در چیدمان خراشان، سهم بزرگی از پرتو ایکس به وسیله زیرلایه جذب نمی‌شود. به عبارت دیگر در چیدمان بازتاب، پرتو ایکس فرودی تحت تأثیر بازتاب‌های چندگانه و پدیده شکست در سطح لایه و فصل مشترک است که تصحیح شدت اندازه گرفته شده با استفاده از تقریب موج بورن ناهموار شده (Distorted Wave Born Approximation=DWBA) انجام می‌شود. به این روش در آنالیز SAXS، روش پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک و فرودی خراشان (Grazing-Incident Small-Angle X-ray Scattering GI-SAXS) گفته می‌شود. چیدمان‌هایی که در روش GI-SAXS به کار گرفته می‌شود در شکل 3 نمایش داده شده است. برای انجام آنالیز GI-SAXS دانستن مقادیر دقیق پارامترهای فیزیکی مانند ضخامت لایه، چگالی، زبری سطح و زبری فصل مشترک نیاز است. بنابراین انجام آنالیزی مانند (X-ray Reflectivity =XRR) قبل از انجام آنالیز GI-SAXS ضروری است. در چیدمان خارج از صفحه در آنالیز GI-SAXS که در ستون سمت چپ شکل 3 نمایش داده شده است، زاویه فرودی با زاویه خروجی برابر است و بازتاب آینه‌ای رخ می‌دهد که این چیدمان مشابه چیدمان روش X-ray Reflectivity (XRR) است؛ اما شدت سیگنال آنالیز SAXS در مقایسه با XRR معمولاً ضعیف است. بنابراین در چیدمان بازتاب آینه‌ای سیگنال SAXS در مقایسه با سایر سیگنال‌های تولید شده ناچیز است که حذف سیگنال‌های مزاحم حاصل از بازتاب آینه‌ای، با ایجاد شرایطی که تساوی زاویه فرودی و خروجی در آن از بین رود، انجام می‌شود. چیدمان داخل صفحه‌ای در GI-SAXS در ستون سمت راست Error! Unknown switch argument. نشان داده شده است. از آنجایی که آشکارساز در جهت عمود بر بازتاب آینه‌ای قرار می‌گیرد، بخش قابل ملاحظه‌ای از سیگنال بازتاب آینه‌ای با سیگنال SAXS همپوشانی ندارد. در عوض اثر پرتو ایکس فرود آمده بر سطح نمونه مشاهده می‌شود. در شکل سمت چپ، پرتو ایکس فرودی بایستی در راستای عمودی (در امتداد عمود بر سطح) موازی شده باشد که در چیدمان داخل صفحه‌ای، علاوه بر موازی شدن پرتو ایکس در راستای عمود بر سطح، باید در راستای سطح (یعنی در امتداد عمود بر تصویر سمت راست شکل 3) نیز پرتو ایکس موازی شده داشته باشیم که به این منظور از آینه‌های خاص (confocal-type double parabolic multilayered mirror) استفاده می‌شود.

filereader.php?p1=main_7bc3ca68769437ce9
شکل 3- دو چیدمان مختلف (سمت راست) داخل صفحه‌ای و (سمت چپ) خارج از صفحه در روش GI-SAXS.

نتایج تحلیلی توزیع اندازه ذرات دانه‌ای (Granular Particles) نیکل در شکل 4 مشاهده می‌شود. منحنی خط‌چین حاصل از تحلیل GI-SAXS با چیدمان داخل صفحه‌ای است که اندازه در راستای سطح نمونه را نشان می‌دهد و منحنی دیگر حاصل تحلیل داده‌های به دست آمده از چیدمان خارج از صفحه‌ای است که اندازه را در راستای عمود بر سطح نمونه نشان می‌دهد. بنابراین، نانوذرات دانه‌ای نیکل، اندازه و توزیع اندازه همسانگرد با قطر متوسط 5 نانومتر دارند.

filereader.php?p1=main_13207e3d5722030f6
شکل 4- توزیع اندازه ذرات نیکل با استفاده از آنالیز GI-SAXS؛ (خط‌چین) چیدمان داخل صفحه‌ای و (خط ممتد) چیدمان خارج از صفحه‌ای را نشان می‌دهد.

نمونه‌هایی را که ساختارهای روی سطح آن‌ها به صورت خطوط یا فضاهایی است که به طور متناوب تکرار می‌شوند و در ادوات الکترونیکی، نوری یا مغناطیسی به کار گرفته می‌شوند، می‌توان با استفاده GI-SAXS مطالعه کرد تا پهنای خطوط، فاصله بین خطوط، ارتفاع و عمق ساختارهای متناوب ایجاد شده را به طور دقیق اندازه‌گیری کرد. هر چند این نوع مطالعه با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) امکان‌پذیر است اما با استفاده از GI-SAXS می‌توان متوسط اندازه یا توزیع اندازه را برای محدوده وسیعی از سطح نمونه به دست آورد.
از آنجایی که پرتو ایکس در کنار حفره‌های باز، حفره‌های بسته را نیز ارزیابی می‌کند با استفاده از SAXS می‌توان تخلخل مواد را تعیین کرد. اگر SAXS در آنالیز مواد نانومتخلخل به کار گرفته شود، دقت کمی خواهد داشت.

2- اجزای تشکیل‌دهنده سیستم پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک و نحوه عملکرد آن
دستگاه SAXS شامل منبع تولید پرتو ایکس، تکفام‌کننده‌ها و آشکارساز است. در SAXS پرتو ایکس تکفام شده به نمونه می‌تابد؛ در حالی که بخشی از پرتو بدون برهمکنش با نمونه از آن می‌گذرد و خارج می‌شود، بخشی از پرتو ایکس پراکنده می‌شود. پرتوهای پراکنده شده در موقعیت آشکارساز، طرح پراکنده شده‌ای از پرتو ایکس را تشکیل می‌دهند. آشکارساز دو بعدی پرتو ایکس معمولاً در پشت نمونه، در راستای عمود بر راستای پرتو ایکس اولیه که بر نمونه می‌تابد، قرار گرفته است.

filereader.php?p1=main_ed92eff813a02a31a
شکل 5- طرح‌واره دستگاه SAXS که شامل منبع تولید پرتو ایکس، اپتیک پرتو ایکس به منظور موازی و تکفام کردن پرتو ایکس و آشکارساز دوبعدی است.

طرح پراکندگی شامل اطلاعات ساختاری نمونه است. مسأله اساسی در SAXS، جداسازی شدت ضعیف پرتو ایکس پراکنده شده از پرتو اصلی است که شدت قوی دارد. هر چه زاویه کوچک‌تر باشد، این جداسازی دشوارتر است زیرا باید مانع از رسیدن پرتوهای پراکنده نشده‌ای شود که از نمونه عبور می‌کنند، بدون این که پرتوهای پراکنده شده مجاور آن‌ها حذف شوند. از طرفی واگرایی پرتو ایکس در بیشترِ منابع پرتو ایکس رخ می‌دهد که با متمرکز کردن پرتو، این مشکل بر طرف می‌شود اما در مورد پرتو ایکس این متمرکز کردن به آسانی قابل انجام نیست. بنابراین موازی‌سازی در SAXS دارای اهمیت است. دو نوع موازی‌کننده وجود دارد: (الف) موازی‌کننده نقطه‌ای که شکل پرتو ایکس را به صورت نقطه‌ای روی نمونه می‌تاباند و پرتوهای پراکنده شده به طور متقارن و مخروطی حول پرتو ایکس اولیه توزیع می‌شوند و در صفحه آشکارساز به صورت دایره حول پرتو اولیه ظاهر می‌شوند؛ (ب) موازی‌کننده خطی که پرتو ایکس فرودی را در یک بعد محدود می‌کند که پروفایل پرتو طویل اما به صورت خطی باریک است. حجمی از نمونه که در این حالت تحت تابش قرار می‌گیرد بسیار بزرگ‌تر از حالتی است که موازی‌کننده نقطه‌ای استفاده شود، بنابراین شدت پراکنده شده بیشتر است که سبب می‌شود زمان اندازه‌گیری، در صورتی که موازی‌کننده خطی استفاده شود، کوتاه‌تر از حالتی باشد که موازی‌کننده نقطه‌ای به کار گرفته می‌شود.

3- اصول اندازه‌گیری توزیع ذرات
هنگامی که چگالی الکترونی ذرات، متفاوت از چگالی الکترونی محیط در بردارنده آن‌ها باشد، پدیده پراکندگی رخ می‌دهد. پروفایل پراکندگی، (I(q، برابر با مربع قدرمطلق تبدیل فوریه افت‌وخیزهای چگالی الکترونی، (F(q، است.


filereader.php?p1=main_7f6711cf763cf8d56

که برای ذرات کروی با قطر D و تفاوت چگالی الکترونی ρ∆ با محیط دربردارنده آن و بردار پراکندگی q داریم:

filereader.php?p1=main_8c6d22ff6f63fc671

θ زاویه پراکندگی و λ بردار موج پرتو ایکس است. برای هر نمونه‌ای، توزیعی از اندازه ذرات وجود دارد که اثر این توزیع به صورت تابعی در تابع (F(q ضرب می‌شود.

شکل 6 طرح پراکندگی پرتو ایکس با زاویه کوچک را نشان می‌دهد که به صورت شدت پراکندگی بر حسب زاویه پراکندگی است. با استفاده از این طرح، اندازه ذرات دو نمونه مختلف شامل نانوذره‌های طلا اندازه‌گیری شده است.

filereader.php?p1=main_c6c27fc98633c8257
شکل 6- شدت پراکندگی پرتو ایکس بر حسب زوایای کوچک که با استفاده از آن اندازه ذراتی با اندازه 15 و 35 نانومتر اندازه‌گیری شده است.

4- آماده‌سازی نمونه
مواد مورد مطالعه در SAXS می‌توانند جامد، مایع یا موادی باشند که شامل حوزه‌های جامد، مایع یا گاز هستند. نه تنها ذرات، بلکه ساختارهای منظم را نیز می‌توان با استفاده از آن بررسی کرد. تکنیک SAXS نیاز به آماده‌سازی خاصی ندارد و در دمای اتاق قابل انجام است و در مورد نمونه‌هایی که به صورت لایه هستند، می‌توان آن‌ها را به طور مستقیم در دستگاه قرار داد و ارزیابی کرد. همچنین این آنالیز در مدت کوتاهی در حد چند دقیقه پایان می‌یابد. با استفاده از SAXS می‌توان هم نمونه‌هایی که توزیع اندازه باریک (monodisperse) دارند و هم نمونه‌هایی که توزیع اندازه آن‌ها مختلف (polydisperse) است، را بررسی کرد. در نمونه‌های با توزیع باریک اندازه، شکل و ساختار داخلی ذرات قابل تعیین است و در نمونه‌های با توزیع اندازه مختلف (polydisperse) با فرض هم‌شکل بودن تمامی ذرات، توزیع اندازه قابل محاسبه است.


منابـــع و مراجــــع

1. AyaOgi and Katsuhiko Inaba, “X-ray thin-film measurement techniques: Small Angle X-ray Scattering”, The Rigaku Journal, 27(1), 2011, 1-5.

2. Akito Sasaki, “Size Distribution Analysis of Nanoparticles Using Small Angle X-Ray Scattering Technique”, The Rigaku Journal, 22(1), 2005, 31-38.

3. K. Omote, Y. Ito and S. Kawamura, Appl. Phys. Lett.,82 (2003) 544.