دوره آموزش غیرحضوری «کار با دستگاهBET»

یکی از مهم‌ترین روش‌ها جهت اندازه‌گیری دقیق مساحت کل نمونه‌های متخلخل روش BET است. سیستم BET بر اساس سنجش حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط سطح ماده در دمای ثابت نیتروژن مایع (77 درجه کلوین) کار می‌کند. پس از قرار گرفتن سلول حاوی نمونه موردنظر در مخزن نیتروژن مایع، با افزایش تدریجی فشار گاز نیتروژن در هر مرحله، میزان حجم گاز جذب شده توسط ماده محاسبه می‌شود. سپس با کاهش تدریجی فشار گاز، میزان واجذب ماده اندازه‌گیری می‌شود و در نهایت نمودار حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط ماده بر اساس فشار نسبی در دمای ثابت رسم می‌شود. نمودار BET که نمودارجذب و واجذب همدما (Adsorption/Desorption Isotherm) نیز نامیده می‌شود یک نمودار خطی است که میزان سطح مؤثر ماده از آن استخراج می‌شود. نمونه‌ها جهت آنالیز معمولاً به صورت پودر با ابعاد نانومتری بوده و این روش قادر به اندازه‌گیری ابعاد حفره 200-0/5 نانومتر و سطوح ویژه حداقل 1 مترمربع برگرم است. به طور معمول 0/1 گرم از ماده جهت آنالیز استفاده می‌شود.

درهمین راستا دوره آموزش غیرحضوری «کار با دستگاهBET» در بستر جدید (دستیار خوب) با تدریس مهندس نعمتی برگزار می‌شود. این دوره شامل 100 دقیقه ویدیو است و همچنین علاوه بر ویدیو، متن آموزشی حوزه کار با دستگاهBET را دارد.

 

filereader.php?p1=main_a9a96ab7bb5d7761b754135449574f11.jpg&p2=news&p3=23&p4=1

آقای مهندس نعمتی

کارشناس ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه تهران
شاغل در شرکت توسعه حسگر سازان آسیا
کارشناس دستگاه BET

 

filereader.php?p1=main_d99f9ebcb9db9584d9d283edb98744a3.jpg&p2=news&p3=23&p4=1

انواع دستگاه‌های BET
مکانیزم عملکرد دستگاه BET
نحوه آماده‌سازی نمونه
نحوه کار با دستگاه BET
مشاهده و بررسی نتایج حاصل از BET
خطاهای رایج کار با دستگاه BET
 

معرفی دوره

۱

1