آزمون توانمندی تدریس دهمین مسابقه

آزمون توانمندی تدریس
در دفترچه سوالات آزمون مسابقه، سوالی مبنی بر تمایل افراد برای اخذ گواهی توانمندی تدریس مطرح می‌شود. داوطلبی که تمایل به اخذ این گواهی و سنجش در این بخش دارد، با دادن پاسخ مثبت به این سوال وارد فرایند ارزیابی خواهد شد.

* دریافت گواهی توانمندی تدریس منوط به کسب حدنصاب علمی در آزمون مسابقه ملی و حدنصاب آموزشی در جلسه مصاحبه حضوری/ آنلاین پس از مسابقه ملی است.

* افرادی که حداقل درصد مشخص شده توسط دبیرخانه شبکه مدرسان فناوری نانو را از آن خود کنند وارد مرحله مصاحبه می‌شوند. این مرحله به منظور سنجش توانایی تدریس و انتقال مفهوم توسط فرد به صورت حضوری/آنلاین برگزار خواهد شد. در صورتی که فرد حدنصاب لازم را در مصاحبه کسب کند مطابق با عملکرد خود در این مرحله گواهی توانمندی تدریس، تراز الف، ب یا ج را دریافت خواهد کرد.