جوایز نفرات و نهاد برتر دهمین مسابقه

جوایز دهمین دوره مسابقه ملی فناوری نانو به تفکیک مقطع در دو دسته کل و مقطع کارشناسی به داوطلبان اعطا خواهد شد.
 
*نفرات برتر کل: به ۱۰ نفر برتر کل در مسابقه، جوایزی به شرح زیر تعلق می‌گیرد:
 
رتبه

مدال

جایزه نقدی

امتیاز بنیاد ملی نخبگان

جایزه نقدی بنیاد علمی نخبگان

اعتبار شبکه آزمایشگاهی

جایزه نهاد نمایندگی ولی فقیه

اول طلا دو عدد سکه  بهار آزادی ۵۰ درصد امتیاز نفر اول جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد ۱۵میلیون ریال

۳۰ میلیون ریال

سهمیه سفر عمره و عتبات
دوم طلا یک عدد سکه بهار آزادی

۵۰ درصد امتیاز نفر اول جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد

۱۰ میلیون ریال

۲۰ میلیون ریال

سهمیه سفر عمره و عتبات
سوم طلا یک عدد نیم سکه بهار آزادی

۵۰ درصد امتیاز نفر اول جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد

۷ میلیون ریال

۲۰ میلیون ریال

سهمیه سفر عمره و عتبات
چهارم نقره یک عدد سکه یک گرمی
بانک مرکزی

۲۰ درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد

۴ میلیون ریال ۱۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
پنجم نقره یک عدد سکه یک گرمی
بانک مرکزی

۲۰ درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد

۴ میلیون ریال ۱۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
ششم نقره یک عدد سکه یک گرمی
بانک مرکزی

۲۰ درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد

۴ میلیون ریال ۱۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
هفتم برنز یک عدد سکه یک گرمی پارسیان

۲۰ درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد

۴ میلیون ریال ۵ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
هشتم

برنز

یک عدد سکه یک گرمی پارسیان

۲۰ درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد

۴ میلیون ریال ۵ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
نهم برنز یک عدد سکه یک گرمی پارسیان ۲۰ درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد ۴ میلیون ریال ۵ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
دهم برنز یک عدد سکه یک گرمی پارسیان ۲۰ درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد ۴ میلیون ریال ۵ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
صد نفر اول عودت هزینه ثبت‌نام در قالب اعتبار سایت آموزش فناوری نانو و گواهی رسمی رتبه با هولوگرام بنیاد آموزش فناوری نانو
 
 
* نفرات برتر مقطع کارشناسی: به ۱۰ نفر برتر مقطع کارشناسی در مسابقه، جوایزی به شرح زیر تعلق می‌گیرد. گفتنی است در صورتی که داوطلبی از مقطع کارشناسی، جزو نفرات برتر کل شود، دیگر در رتبه‌بندی نفرات برتر کارشناسی حضور نخواهد داشت.
 
رتبه

مدال

جایزه نقدی

اعتبار شبکه آزمایشگاهی

جایزه نهاد نمایندگی ولی فقیه

اول طلا یک عدد سکه
 بهار آزادی

۲۰ میلیون ریال

سهمیه سفر عمره و عتبات
دوم طلا یک عدد نیم سکه
بهار آزادی
۱۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
سوم طلا یک عدد سکه
یک گرمی پارسیان
۱۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
چهارم نقره یک عدد سکه
یک گرمی پارسیان
۸ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
پنجم نقره یک عدد سکه
یک گرمی پارسیان
۸ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
ششم نقره یک عدد سکه
یک گرمی پارسیان
۵ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
هفتم برنز یک عدد سکه
یک گرمی پارسیان
۵ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
هشتم برنز یک عدد سکه
یک گرمی پارسیان
۵ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
نهم برنز یک عدد سکه
یک گرمی پارسیان
۵ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
دهم برنز یک عدد سکه
یک گرمی پارسیان
۵ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
 
* تبصره ۱. داوطلبان دانشجوی پزشکی عمومی تا ترم 8 ام تحصیلی یا گذراندن 140 واحد درسی، در مقطع کارشناسی ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شوند.

* تبصره ۲. مقاطع پایین‌تر از کارشناسی نیز (اعم از کاردانی، دیپلم ) در دسته‌بندی کارشناسی قرار می‌گیرند.

 

* جوایز ویژه نهادهای برتر

جوایز نهادهای دانشجویی

به ۱۰ نهاد ترویجی برتر در دسته دانشجویی جوایزی ارزنده به شرح زیر تعلق خواهد گرفت.

رتبه نوع نهاد تندیس جایزه اعتبار شبکه آزمایشگاهی تقدیرنامه جایزۀ نهاد نمایندگی ولی‌فقیه
اول دانشجویی طلایی یک عدد سکه بهار آزادی ۳۰ میلیون ریال نهاد برتر دانشجویی ۵ سهمیه سفر عمره و عتبات
دوم دانشجویی نقره‌ای یک عدد ربع سکه بهار آزادی ۲۰ میلیون ریال نهاد برتر دانشجویی ۳ سهمیه سفر عمره و عتبات
سوم دانشجویی نقره‌ای یک عدد ربع سکه بهار آزادی ۲۰ میلیون ریال نهاد برتر دانشجویی ۳ سهمیه سفر عمره و عتبات
چهارم دانشجویی برنزی

یک عدد سکه یک  گرمی بانک مرکزی

۱۰ میلیون ریال نهاد برتر دانشجویی ۲ سهمیه سفر عمره و عتبات
پنجم دانشجویی برنزی یک عدد سکه یک  گرمی بانک مرکزی ۱۰ میلیون ریال نهاد برتر دانشجویی ۲ سهمیه سفر عمره و عتبات
ششم تا دهم دانشجویی تقدیرنامه یک عدد سکه یک  گرمی پارسیان ۵ میلیون ریال نهاد شایسته تقدیر دانشجویی ۱ سهمیه سفر عمره و عتبات

 

جوایز ‌های آموزشی و نهادهای سایر 

به ۱۰ نهاد ترویجی برتر در دسته ‌های آموزشی و نهادهای سایرجوایزی ارزنده به شرح زیر تعلق خواهد گرفت.

 

رتبه نوع نهاد تندیس جایزه اعتبار شبکه آزمایشگاهی تقدیرنامه جایزه نهاد نمایندگی ولی فقیه
اول شرکتی و سایر طلایی یک عدد سکه بهار آزادی ۵۰ میلیون ریال نهاد برتر موسسات آموزشی ۵ سهمیه سفر عمره و عتبات
دوم شرکتی و سایر نقره‌ای یک عدد نیم سکه بهار آزادی ۳۰ میلیون ریال نهاد برتر موسسات آموزشی ۳ سهمیه سفر عمره و عتبات
سوم شرکتی و سایر برنزی یک عدد ربع سکه بهار آزادی ۲۰ میلیون ریال نهاد برتر موسسات آموزشی ۲ سهمیه سفر عمره و عتبات
چهارم و پنجم شرکتی و سایر تقدیرنامه یک عدد سکه یک گرمی پارسیان ۱۰ میلیون ریال نهاد شایسته تقدیر موسسات آموزشی ۱ سهمیه سفر عمره و عتبات