جوایز نفرات و نهاد برتر دهمین مسابقه

جوایز دهمین دوره مسابقه ملی فناوری نانو به تفکیک مقطع در دو دسته کل و مقطع کارشناسی به داوطلبان اعطا خواهد شد.
 
نفرات برتر کل: به ۱۰ نفر برتر کل در مسابقه، جوایزی به شرح زیر تعلق می‌گیرد:
 
رتبه

مدال

جایزه نقدی

امتیاز بنیاد ملی نخبگان

جایزه نقدی بنیاد علمی نخبگان

اعتبار شبکه آزمایشگاهی

جایزه نهاد نمایندگی ولی فقیه

اول طلا دو عدد سکه  بهار آزادی ۵۰ درصد امتیاز نفر اول جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد ۱۵میلیون ریال

۵۰ میلیون ریال

سهمیه سفر عمره و عتبات
دوم طلا یک عدد سکه بهار آزادی

۵۰ درصد امتیاز نفر اول جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد

۱۰ میلیون ریال

۴۰ میلیون ریال

سهمیه سفر عمره و عتبات
سوم طلا یک عدد نیم سکه بهار آزادی

۵۰ درصد امتیاز نفر اول جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد

۷ میلیون ریال

۳۰ میلیون ریال

سهمیه سفر عمره و عتبات
چهارم نقره یک عدد سکه یک گرمی
بانک مرکزی

۲۰ درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد

۴ میلیون ریال ۲۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
پنجم نقره یک عدد سکه یک گرمی
بانک مرکزی

۲۰ درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد

۴ میلیون ریال ۲۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
ششم نقره یک عدد سکه یک گرمی
بانک مرکزی

۲۰ درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد

۴ میلیون ریال ۲۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
هفتم برنز یک عدد سکه یک گرمی پارسیان

۲۰ درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد

۴ میلیون ریال ۱۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
هشتم

برنز

یک عدد سکه یک گرمی پارسیان

۲۰ درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد

۴ میلیون ریال ۱۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
نهم برنز یک عدد سکه یک گرمی پارسیان ۲۰ درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد ۴ میلیون ریال ۱۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
دهم برنز یک عدد سکه یک گرمی پارسیان ۲۰ درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد ۴ میلیون ریال ۱۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
صد نفر اول عودت هزینه ثبت‌نام در قالب اعتبار سایت آموزش فناوری نانو و گواهی رسمی رتبه با هولوگرام بنیاد آموزش فناوری نانو
 
 
* نفرات برتر مقطع کارشناسی: به 10 نفر برتر مقطع کارشناسی در مسابقه، جوایزی به شرح زیر تعلق می‌گیرد. گفتنی است در صورتی که داوطلبی از مقطع کارشناسی، جزو نفرات برتر کل شود، دیگر در رتبه‌بندی نفرات برتر کارشناسی حضور نخواهد داشت.
 
رتبه

مدال

جایزه نقدی

اعتبار شبکه آزمایشگاهی

جایزه نهاد نمایندگی ولی فقیه

اول طلا یک عدد سکه
 بهار آزادی

۵۰ میلیون ریال

سهمیه سفر عمره و عتبات
دوم طلا یک عدد نیم سکه
بهار آزادی
۴۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
سوم طلا یک عدد سکه
یک گرمی پارسیان
۳۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
چهارم نقره یک عدد سکه
یک گرمی پارسیان
۲۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
پنجم نقره یک عدد سکه
یک گرمی پارسیان
۲۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
ششم نقره یک عدد سکه
یک گرمی پارسیان
۲۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
هفتم برنز یک عدد سکه
یک گرمی پارسیان
۱۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
هشتم برنز یک عدد سکه
یک گرمی پارسیان
۱۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
نهم برنز یک عدد سکه
یک گرمی پارسیان
۱۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
دهم برنز یک عدد سکه
یک گرمی پارسیان
۱۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
 
* تبصره ۱. داوطلبان دانشجوی پزشکی عمومی تا ترم 8 ام تحصیلی یا گذراندن 140 واحد درسی، در مقطع کارشناسی ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شوند.

* تبصره ۲. مقاطع پایین‌تر از کارشناسی نیز (اعم از کاردانی، دیپلم ) در دسته‌بندی کارشناسی قرار می‌گیرند.