زمان‌بندی دهمین مسابقه

زمان دقیق برگزاری دهمین مسابقه ملی نانو متعاقباً اعلام خواهد شد.