امتیاز بنیاد ملی نخبگان

۳ نفر اول کشوری: ۵۰ درصد از امتیاز مربوط به نفر اول جشنواره بین­‌المللی خوارزمی (بخش دانشجویی و آزاد) در هر یک از آیین‌نامه‌های حمایتی بنیاد ملی نخبگان اعم از آیین‌نامه‌های نظام وظیفه تخصصی، دانش‌آموختگان برتر و دانشجویان و ... (سایت بنیاد ملی نخبگان، منوی تسهیلات و حمایت‌ها) تعلق خواهد گرفت. 


نفرات چهارم تا دهم کشوری: ۲۰ درصد از امتیاز مربوط به نفر دوم جشنواره بین‌­المللی خوارزمی (بخش دانشجویی و آزاد) در هر یک از آیین‌نامه‌های حمایتی بنیاد ملی نخبگان اعم از آیین‌نامه‌های نظام وظیفه تخصصی، دانش‌آموختگان برتر و دانشجویان و ... (سایت بنیاد ملی نخبگان، منوی تسهیلات و حمایت‌ها) تعلق خواهد گرفت. 

در صورتی‌که داوطلبان به کمک این امتیاز مشمول آیین‌نامه‌های حمایتی بنیاد ملی نخبگان شوند می‌توانند خدمت سربازی خود را در قالب اجرای یک پروژه تحقیقاتی به سرانجام برسانند. اعطای وام مسکن، تسهیلات در استخدام و ... از دیگر مزایای این آیین‌نامه‌هاست. همچنین بنیاد ملی تخبگان جوایزی را به صورت مستقل به ده رتبه برتر اعطا می‌کند که در اینجا قابل‌مشاهده است.