جوایز نفرات و نهاد برتر

نفرات برتر کشور: به ۱۰ نفر برتر کشوری در مسابقه، جوایزی به شرح زیر تعلق می‌گیرد:
 
رتبه

مدال

جایزه نقدی

امتیاز بنیاد ملی نخبگان

جایزه نقدی بنیاد علمی نخبگان

اعتبار شبکه آزمایشگاهی

جایزه نهاد نمایندگی ولی فقیه

اول طلا ۱۰۰ میلیون ریال ۵۰ درصد امتیاز نفر اول جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد ۱۵میلیون ریال

۵۰ میلیون ریال

سهمیه سفر عمره و عتبات
دوم طلا ۷۵ میلیون ریال

۵۰ درصد امتیاز نفر اول جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد

۱۰ میلیون ریال

۵۰ میلیون ریال

سهمیه سفر عمره و عتبات
سوم طلا ۵۰ میلیون ریال

۵۰ درصد امتیاز نفر اول جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد

۷ میلیون ریال

۵۰ میلیون ریال

سهمیه سفر عمره و عتبات
چهارم نقره ۳۰ میلیون ریال

۲۰ درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد

۴ میلیون ریال ۳۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
پنجم نقره ۲۰ میلیون ریال

۲۰ درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد

۴ میلیون ریال ۳۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
ششم نقره ۱۰ میلیون ریال

۲۰ درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد

۴ میلیون ریال ۲۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
هفتم برنز ۱۰ میلیون ریال

۲۰ درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد

۴ میلیون ریال ۲۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
هشتم

برنز

۱۰ میلیون ریال

۲۰ درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد

۴ میلیون ریال ۲۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
نهم برنز ۱۰ میلیون ریال ۲۰ درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد ۴ میلیون ریال ۲۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
دهم برنز ۱۰ میلیون ریال ۲۰ درصد امتیاز نفر دوم جشنواره خوارزمی بخش دانشجویی و آزاد ۴ میلیون ریال ۲۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
صد نفر اول گواهی رسمی رتبه با هولوگرام ستاد نانو
 

نفرات برتر کارشناسی:
به ۵ نفر برتر مقطع کارشناسی جوایزی به شرح زیر تعلق می‌گیرد:
 
رتبه

مدال

جایزه نقدی

اعتبار شبکه آزمایشگاهی

جایزه نهاد نمایندگی ولی فقیه

اول طلا ۳۰ میلیون ریال

۳۰ میلیون ریال

سهمیه سفر عمره و عتبات
دوم نقره ۲۰ میلیون ریال ۲۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
سوم نقره ۱۵ میلیون ریال ۱۵ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
چهارم برنز ۱۰ میلیون ریال ۱۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
پنجم برنز ۱۰ میلیون ریال ۱۰ میلیون ریال سهمیه سفر عمره و عتبات
پنجاه نفر اول گواهی رسمی رتبه با هولوگرام ستاد نانو
 
تبصره ۱. داوطلبانی که در میان ۱۰ نفر برتر کشوری بودند، در رتبه‌بندی مقطع کارشناسی قرار نمی‌گیرند.

تبصره ۲. داوطلبان دانشجوی پزشکی عمومی تا ترم ۸ ام تحصیلی یا گذراندن ۱۴۰ واحد درسی، در مقطع کارشناسی ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شوند.

تبصره ۳. مقاطع پایین‌تر از کارشناسی نیز (اعم از کاردانی، دیپلم، دانش‌آموزی و ...) در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند.


به ۳ نهاد ترویجی دانشجویی برتر مسابقه ملی فناوری نانو در هر یک از مناطق سه‌گانه کنکور سراسری، ۳ نهاد ترویجی برتر در دسته سایر و ۳ نهاد ترویجی برتر در دسته شرکت آموزشی جوایزی به شرح زیر تعلق خواهد گرفت:

 
رتبه

نوع نهاد

منطقه

تندیس

جایزه نقدی

اعتبار شبکه آزمایشگاهی

تقدیرنامه

جایزه نهاد نمایندگی ولی فقیه

اول دانشجویی یک طلایی ۵۰ میلیون ریال

۵۰ میلیون ریال

نهاد برتر دانشجویی

۳ سهمیه سفر عمره و عتبات
اول دانشجویی دو

طلایی

۵۰ میلیون ریال

۵۰ میلیون ریال

نهاد برتر دانشجویی

۳ سهمیه سفر عمره و عتبات
اول دانشجویی سه

طلایی

۵۰ میلیون ریال

۵۰ میلیون ریال

نهاد برتر دانشجویی

۳ سهمیه سفر عمره و عتبات
اول شرکت آموزشی -

طلایی

۵۰ میلیون ریال ۵۰ میلیون ریال شرکت آموزشی برتر ۳ سهمیه سفر عمره و عتبات
اول سایر -

طلایی

۵۰ میلیون ریال ۵۰ میلیون ریال نهاد برتر ۳ سهمیه سفر عمره و عتبات
دوم دانشجویی یک

نفره‌ای

۳۰ میلیون ریال ۳۰ میلیون ریال نهاد برتر دانشجویی ۲ سهمیه سفر عمره و عتبات
دوم دانشجویی دو

نفره‌ای

۳۰ میلیون ریال ۳۰ میلیون ریال نهاد برتر دانشجویی ۲ سهمیه سفر عمره و عتبات
دوم

دانشجویی

سه

نفره‌ای

۳۰ میلیون ریال ۳۰ میلیون ریال نهاد برتر دانشجویی ۲ سهمیه سفر عمره و عتبات
دوم شرکت آموزشی - نفره‌ای ۳۰ میلیون ریال ۳۰ میلیون ریال شرکت آموزشی برتر ۲ سهمیه سفر عمره و عتبات
دوم سایر - نفره‌ای ۳۰ میلیون ریال ۳۰ میلیون ریال نهاد برتر ۲ سهمیه سفر عمره و عتبات
سوم دانشجویی یک برنزی ۲۰ میلیون ریال ۲۰ میلیون ریال نهاد برتر دانشجویی ۱ سهمیه سفر عمره و عتبات
سوم دانشجویی دو برنزی ۲۰ میلیون ریال ۲۰ میلیون ریال نهاد برتر دانشجویی ۱ سهمیه سفر عمره و عتبات
سوم دانشجویی سه برنزی ۲۰ میلیون ریال ۲۰ میلیون ریال نهاد برتر دانشجویی ۱ سهمیه سفر عمره و عتبات
سوم شرکت آموزشی - برنزی ۲۰ میلیون ریال ۲۰ میلیون ریال شرکت آموزشی برتر ۱ سهمیه سفر عمره و عتبات
سوم سایر - برنزی ۲۰ میلیون ریال ۲۰ میلیون ریال نهاد برتر ۱ سهمیه سفر عمره و عتبات
نهاد چهارم تا دهم
تقدیرنامه با عنوان نهاد شایسته تقدیر
 

 تبصره ۴. آیین‌نامه مربوط به تعیین نهاد برتر مسابقه ملی جداگانه به اطلاع نهادها خواهد رسید.