لیست اخبار دسته بندی : اخبار کارگاه‌های آموزشی و سمینارهای ترویجی

۱۳۹۶/۴/۱۰

برگزاری کارگاه آموزشی مالکیت فکری و پتنت دانشگاه صنعتی شریف

۱۳۹۶/۲/۱۸

برگزاری سمینار ترویجی و آموزشی فناوری نانو - خراسان رضوی

۱۳۹۶/۲/۱۷

برگزاری کارگاه آموزشی آمادگی مسابقه ملی نانو - اصفهان - خمینی شهر

۱۳۹۶/۱/۳۱

برگزاری سمینار ترویجی کاربرد فناوری نانو در دارورسانی - کرمان - دانشگاه علوم پزشکی

۱۳۹۶/۱/۳۱

برگزاری سمینار آموزشی و ترویجی آشنایی مقدماتی با علوم و فناوری نانو - دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۳۹۶/۱/۳۰

برگزاری دوره تمام سرفصل های مربوط به هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو - دانشگاه محقق اردبیلی

۱۳۹۶/۱/۳۰

برگزاری کارگاه آمادگی مسابقه ملی نانو - آذربایجان شرقی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۱۳۹۶/۱/۳۰

برگزاری کارگاه آموزشی آمادگی هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو - دانشگاه شهید باهنر کرمان

۱۳۹۶/۱/۲۸

برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی نانو (آمادگی مسابقه ملی نانو) - دانشگاه پیام نور مشهد

۱۳۹۶/۱/۲۲

برگزاری دوره کاربردهای فناوری نانو و مرور سوالات المپیادهای قبلی - اردبیل