تاریخ درج۱۳۹۷/۰۶/۱۷
تعداد بازدید۲۷۹
موضوعات
امتیاز کاربران

گزارش آزمون‌های مرحله‌ای هشتمین مسابقه ملی دانشجویی فناوری نانو فروردین‌ماه ۹۷

آزمون‌های مرحله‌ای هشتمین مسابقه ملی دانشجویی فناوری نانو از بهمن‌ماه ۹۶ تا فروردین‌ماه ۹۷ برگزار گردید. گزارش پیش رو برترین‌های آزمون‌های مرحله‌ای، توزیع استانی، نهادهای شرکت کنندگان، توزیع مقاطع شرکت‌کنندگان را در روزهای برگزاری آزمو‌ن‌ها را به تفصیل بررسی می‌کند.

۱- مقدمه

در راستای آمادگی شرکت‌کنندگان مسابقه ملی فناوری نانو و المپیاد دانش‌آموزی، بر طبق روال سال‌های گذشته، در سایت آموزش تعدادی آزمون آزمایشی برنامه‌ریزی‌شده است.

برای برنامه‌ریزی بهتر و شناسایی مخاطبان و توانایی آن‌ها و همچنین بررسی نیازهای آنان، از این آزمون‌ها به‌صورت جداگانه گزارش‌هایی تهیه و ارائه می‌شود. متن زیر گزارش ۴ آزمون مرحله‌ای، ویژه هشتمین مسابقه ملی دانشجویی است. گفتنی است این ۴ آزمون مرحله‌ای و آزمون جامع، ۱۰ درصد از نمره هشتمین مسابقه ملی دانشجویی را شامل می‌شود و داوطلبانی که موفق شوند حداقل ۳۵ درصد از مجموع امتیاز آزمون‎های مرحله‌ای (۴ آزمون) و جامع (۱ آزمون) برگزار شده در سایت آموزش فناوری نانو را کسب کنند، امکان حضور در مرحله دوم هشتمین مسابقه ملی را خواهند داشت که به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

 اولین آزمون مرحله‌ای ۱۴ بهمن‌ماه ۹۶ تا ۳۱ فروردین‌ماه ۹۷، دومین آزمون مرحله‌ای ۲۸ بهمن‌ماه ۹۶ تا ۳۱ فروردین‌ماه ۹۷، سومین آزمون مرحله‌ای ۱۲ اسفند‌ماه ۹۶ تا ۳۱ فروردین‌ماه ۹۷ و چهارمین آزمون مرحله‌ای ۲۶ اسفند‌ماه ۹۶ تا ۳۱ فروردین‌ماه ۹۷ برگزار شد. سوالات آزمون توسط سایت آموزش فناوری نانو طراحی گردید. آزمون مرحله اول تا سوم، هر آزمون حاوی ۵۰ سوال و زمان آن حدود ۱۰۰ دقیقه و آزمون مرحله چهارم حاوی ۵۵ سوال و زمان آن حدود ۱۵۰ دقیقه بود و درمجموع ۵۰۰۸ نفر- آزمون برگزار شد که این تعداد، توسط ۱۴۶۹ نفر از افراد ثبت نامی مسابقه به ثبت رسیده است.

۲- آمار شرکت‌کنندگان

۲-۱- مقایسه آزمون‌های آزمایشی هفتمین و هشتمین مسابقه ملی

نمودار ۱ به مقایسه آزمون‌های برگزار شده در ۴ مرحله آزمون آزمایشی هفتمین و ۴ مرحله آزمون مرحله‌ای هشتمین مسابقه ملی می‌پردازد که طبق آن تعداد آزمون‌های برگزار شده در هشتمین مسابقه ملی، افزایش قابل چشمگیری نسبت به هفتمین مسابقه ملی داشته است.


filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
نمودار ۱- مقایسه تعداد آزمون اولین تا چهارمین آزمون آزمایشی هفتمین و هشتمین مسابقه ملی

۲-۲-تعداد شرکت‌کنندگان برحسب آزمون مرحله‌ای

در نمودار ۲، تعداد شرکت‌کنندگان برحسب عنوان هر آزمون مرحله‌ای آمده است که بیشترین تعداد شرکت‌کننده مربوط به اولین آزمون مرحله‌ای بوده است.


filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636

نمودار ۲- تعداد شرکت‌کنندگان به تفکیک هر آزمون مرحله‌ای هشتمین مسابقه ملی

 

۳-۲- تعداد شرکت‌کنندگان برحسب ساعت آزمون
نمودار ۲ شرکت‌کنندگان را برحسب ساعات روز آورده است که بیشترین آزمون از ساعت ۲۰ تا ۲۴ بوده است.


filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2نمودار ۳- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک ساعات روز

 

۴-۲- تعداد شرکت‌کنندگان برحسب استان

نمودار ۴، نمودار حبابی افراد شرکت‌کننده به تفکیک استان می‌باشد که استان مرکزی  با ۸۶۸ شرکت‌کننده در رتبه نخست قرار دارد و پس‌ازآن همدان و فارس قرار دارند.

 

filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9

نمودار ۴- نمودار حبابی افراد شرکت‌کننده به تفکیک استان

۵-۲- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک مقطع تحصیلی

نمودار ۵ تعداد شرکت‌کنندگان را به تفکیک تحصیلی مقطع آورده است.

filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345dنمودار ۵- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک مقطع تحصیلی

 

۶-۲- شرکت‌کنندگان در آزمون به تفکیک نهادها

نمودار ۶ تعداد شرکت‌کنندگان را به تفکیک نهاد ثبت‌نام کننده آمده است که شرکت سرآمد علم آینده بیشترین تعداد شرکت‌کننده را دارد. همچنین در جدول ۱ سایر نهادها را به تفکیک تعداد شرکت‌کننده آمده است.

 

filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6نمودار ۶- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک نهاد ثبت‌نامی

 

filereader.php?p1=main_8f14e45fceea167a5

 

۷-۲- شرکت‌کنندگان در آزمون به درصد آزمون

تعداد شرکت‌کنندگان به تفکیک درصد در نمودار ۷ آمده است که بیشترین افراد درصدی ما بین ۲۰ الی ۳۰ داشته‌اند.filereader.php?p1=main_c9f0f895fb98ab915نمودار ۷- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک بازه درصد

 

۳- برترین‌ها

جدول ۲، ۱۰ نفر برتر آزمون مرحله‌ای اول را نشان می‌دهد. که بالاترین درصد کسب‌شده ۸۸ درصد بوده است و گفتنی است که میانگین درصد در این آزمون مرحله‌ای ۳۷.۷۹ درصد بوده است.

filereader.php?p1=main_45c48cce2e2d7fbde

 

جدول ۳، ۱۰ نفر برتر آزمون مرحله‌ای دوم را نشان می‌دهد. که بالاترین درصد کسب‌شده ۹۴ درصد بوده است و گفتنی است که میانگین درصد در این آزمون آزمایشی ۴۰.۸۰ درصد بوده است.

filereader.php?p1=main_d3d9446802a442597

جدول ۴، ۱۰ نفر برتر آزمون مرحله‌ای سوم را نشان می‌دهد. که بالاترین درصد کسب‌شده ۱۰۰ درصد بوده است و گفتنی است که میانگین درصد در این آزمون آزمایشی ۳۸.۲۸ درصد بوده است.

filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02

جدول ۵، ۱۰ نفر برتر آزمون مرحله‌ای چهارم را نشان می‌دهد. که بالاترین درصد کسب‌شده ۹۸ درصد بوده است و گفتنی است که میانگین درصد در این آزمون آزمایشی ۳۷.۸۸ درصد بوده است.

 

filereader.php?p1=main_c20ad4d76fe97759a