تاریخ درج۱۳۹۶/۰۴/۱۶
تعداد بازدید۲۵۲
موضوعات
امتیاز کاربران

گزارش فصل بهار ۹۶

سایت آموزش نانو با هدف آموزش علم و فناوری نانو به گستره مخاطبین شامل خدمات متنوعی از مقالات، آزمون‌های گوناگون و فایل‌های آموزشی چندرسانه‌ای است. گزارش پیش‌رو، گزارش عملکرد سایت آموزش در بهار سال ۹۶ است.

مقدمه
سایت آموزش نانو باهدف آموزش علم و فناوری نانو به گستره مخاطبین شامل خدمات متنوعی از مقالات، آزمون‌های گوناگون و فایل‌های آموزشی چندرسانه‌ای است. گزارش پیش‌رو، گزارش عملکرد سایت آموزش در فصل بهار ۹۶ است.
filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820
در فصل بهار ۹۶، سایت آموزش با حدود ۳/۱ میلیون بازدید، شاهد افزوده شدن ۱۷۶۳ کاربر جدید بوده است. بیشترین آزمون مقالات از مقاله «میکروسکوپ‌های الکترونی عبوری» برگزارشده و کاربران رشته شیمی و دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد بیشترین آزمون مقالات را شرکت کرده‌اند.

۱. آمار‌های بازدید در فصل بهار۹۶
تعداد بازدید از کل صفحات سایت (مجموع نسخه قدیم و جدید) در فصل بهار۹۶ در نمودار ۱ قابل‌مشاهده است.
filereader.php?p1=main_c81e728d9d4c2f636
نمودار ۱- روند بازدید از سایت آموزش در فصل بهار ۹۶ به تفکیک ماه

۲. آزمون‌های مقالات برگزارشده در فصل بهار ۹۶
تعداد آزمون‌های مقالات برگزارشده در فصل بهار ۹۶ در نمودار ۲ آمده است. به‌طورکلی ۴۶۹ نفر به‌صورت یکتا در ۱۰۰۲۰ آزمون شرکت کرده‌اند که تعداد آزمون‌های بدون احتساب درصدهای صفر ۹۳۶۱ آزمون و تعداد آزمون‌های قبول‌شده ۷۸۰۵ آزمون بوده است.
filereader.php?p1=main_eccbc87e4b5ce2fe2
نمودار ۲- روند برگزاری آزمون مقالات سایت آموزش در فصل بهار سال ۱۳۹۶ به تفکیک ماه

۲. ۱. آزمون‌های برگزارشده برحسب رشته‌، مقطع تحصیلی، استان، سطح آزمون آزمون‌دهندگان و ساعات روز
در نمودار ۳، ۱۰ رشته تحصیلی کاربران شرکت‌کننده با بیشترین آزمون مقالات، آورده شده است. ستون نامشخص، شامل دانش‌آموزان و کسانی است که رشته خود را هنگام ثبت‌نام وارد نکرده‌اند. کاربران رشته شیمی بیشترین آزمون مقالات را برگزار نموده‌اند. بر اساس نمودار ۴ نیز کارشناسی‌ارشد با اختلاف به نسبت بالایی بیشترین آزمون مقالات را نسبت به مقاطع دیگر دارا بوده‌اند. آزمون‌های قبول‌شده، آزمون‌هایی هستند که در آن‌ها بالاتر از ۵۰ درصد پاسخ صحیح به سؤالات ثبت‌شده است. در نمودار ۵ سطوح آزمون‌های برگزارشده در فصل بهار ۹۶ مقایسه شده‌اند که بالاترین آزمون مربوط به سطح سخت بوده است.
filereader.php?p1=main_a87ff679a2f3e71d9
نمودار ۳ - تعداد آزمون‌های برگزارشده و قبول‌شده برحسب رشته‌های تحصیلی آزمون‌دهندگان درفصل بهار ۹۶

filereader.php?p1=main_e4da3b7fbbce2345d
نمودار ۴ - تعداد آزمون‌های برگزارشده و قبول‌شده برحسب مقطع تحصیلی آزمون‌دهندگان در فصل بهار ۹۶
filereader.php?p1=main_1679091c5a880faf6
نمودار ۵ - مقایسه سطوح آزمون‌های مقالات برگزارشده در فصل بهار ۹۶

در نمودار ۶ نحوه توزیع آزمون مقالات در ساعات روز آمده است:

filereader.php?p1=main_8f14e45fceea167a5
نمودار ۶ – نحوه توزیع ساعات برگزاری آزمون توسط کاربران فصل بهار ۹۶

۲. ۲. مقاله‌های پر آزمون سایت
۱۰ مقاله اول با بیشترین آزمون در فصل بهار ۹۶، در نمودار ۹ قابل‌مشاهده هستند.

filereader.php?p1=main_c9f0f895fb98ab915
نمودار ۷ - مقاله‌های پر آزمون سایت در فصل بهار ۹۶

۳. آزمون‌های هماهنگ سایت در فصل بهار سال ۹۶
آزمون‌های هماهنگ در دوماه ابتدایی سال برگزار گردید که در جدول ۱ اطلاعات مربوطه آمده است؛ درمجموع ۶ آزمون هماهنگ برگزار گردید که شامل آزمون‌های ترازیابی مسابقه ملی و المپیاد دانش‌آموزی است.
filereader.php?p1=main_45c48cce2e2d7fbde
۴. بخش دانلود در فصل بهار ۹۶
تعداد کل دانلود در فصل بهار ۹۶ : ۵۸۸۳ دانلود

filereader.php?p1=main_d3d9446802a442597
نمودار ۸- روند دانلود از سایت آموزش در فصل بهار ۹۶ به تفکیک ماه

۴. ۱. پردانلودترین‌ها
نمودار ۹ فایل‌های پر دانلود سایت را نشان می‌دهد؛ سوالات هفتمین مسابقه ملی و کتاب‌های سایت آموزش هرماه جز پردانلودترین فایل‌ها مشاهده می‌شوند.

filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
نمودار ۹- تعداد کل دانلود در فصل بهار سال ۹۶

filereader.php?p1=main_c20ad4d76fe97759a
نمودار ۱۰- نمودار فایل‌های دانلود شده رایگان و غیر رایگان به تفکیک دسته بندی فایل در بخش دانلود در فصل بهار سال ۹۶

۵. نظرات
تعداد نظرات ثبت شده در سایت آموزش در فصل بهار برابر با ۹۳ نظر بوده است.
در زیر نظرات به تفکیک نوع، سرویس و موضوع آمده است:
filereader.php?p1=main_c51ce410c124a10e0
نمودار ۱۱- نمودار توزیع نظرات براساس سرویس در فصل بهار ۹۶
filereader.php?p1=main_aab3238922bcc25a6
نمودار ۱۲- نمودار توزیع نظرات براساس نوع در فصل بهار ۹۶
filereader.php?p1=main_9bf31c7ff062936a9
نمودار ۱۳- نمودار توزیع نظرات براساس موضوع در فصل بهار ۹۶