تاریخ درج۱۳۹۶/۰۴/۱۱
تعداد بازدید۵۰۱
موضوعات
امتیاز کاربران

گزارش آزمون‌های جامع هفتمین مسابقه ملی دانشجویی فناوری نانو اردیبهشت‌ماه ۹۶

آزمون‌های جامع هفتمین مسابقه ملی دانشجویی فناوری نانو اردیبهشت‌ماه ۹۶ برگزار گردید. گزارش پیش رو برترین‌های آزمون‌های جامع، توزیع استانی، نهادهای شرکت کنندگان ، توزیع مقاطع شرکت‌کنندگان را در روزهای برگزاری آزمو‌ن‌ها را به تفصیل بررسی می‌کند.

مقدمه
در راستای آمادگی شرکت‌کنندگان مسابقه ملی فناوری نانو و المپیاد دانش‌آموزی، و بر طبق روال سال‌های گذشته، در سایت آموزش تعدادی آزمون آزمایشی برنامه‌ریزی‌شده است.
برای برنامه‌ریزی بهتر و شناسایی مخاطبان و توانایی آن‌ها و همچنین بررسی نیازهای آنان، از این آزمون‌ها به‌صورت جداگانه گزارش‌هایی تهیه و ارائه می‌شود. متن زیر گزارش ۲ آزمون جامع ویژه هفتمین مسابقه ملی دانشجویی است. گفتنی است این ۲ آزمون، ۱۰ درصد از نمره هفتمین مسابقه ملی دانشجویی را شامل می‌شود. اولین آزمون جامع ۶ تا ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۹۶ و دومین آزمون جامع ۱۳ تا ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۹۶ برگزار شد. سوالات آزمون توسط سایت آموزش فناوری نانو طراحی گردید. این آزمون حاوی ۱۰۰ سوال و زمان آن حدود ۱۵۰ دقیقه بود و درمجموع ۱۳۳۱ نفر- آزمون برگزار شد که این تعداد ، توسط ۹۶۶ نفر از افراد ثبت نامی مسابقه به ثبت رسیده است.

۱. آمار شرکت‌کنندگان
۱.۱. مقایسه دو آزمون جامع بر حسب تعداد آزمون-فرد برگزار شده
نمودار ۱ به مقایسه اولین و دومین آزمون جامع می‌پردازد که طبق آن تعداد افراد شرکت‌کننده ۲۵ درصد افزایش‌یافته‌اند.


filereader.php?p1=main_6512bd43d9caa6e02
نمودار ۱- مقایسه اولین و دومین آزمون جامع

۲.۱. تعداد شرکت‌کنندگان برحسب روز آزمون
در جدول ۱، تعداد شرکت‌کنندگان برحسب روز آزمون آمده است.

filereader.php?p1=main_b6d767d2f8ed5d21a

۳.۱.تعداد شرکت‌کنندگان برحسب ساعت آزمون
نمودار ۲ شرکت‌کنندگان را برحسب ساعات روز آورده است که بیشترین آزمون از ساعت ۲۰ تا ۲۴ بوده است.

filereader.php?p1=main_182be0c5cdcd5072b
نمودار ۲- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک ساعات روز

۴.۱.تعداد شرکت‌کنندگان برحسب استان
نمودار ۳، نمودار حبابی افراد شرکت‌کننده به تفکیک استان می‌باشد که استان اردبیل با ۲۰۶ شرکت‌کننده در رتبه نخست قرار دارد و پس‌ازآن استان خراسان رضوی و تهران قرار دارند.
filereader.php?p1=main_f7177163c833dff4b
نمودار ۳- نمودار حبابی افراد شرکت‌کننده به تفکیک استان

۵.۱. آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک مقطع تحصیلی
نمودار ۴ تعداد شرکت‌کنندگان را به تفکیک تحصیلی مقطع آورده است.

filereader.php?p1=main_b6d767d2f8ed5d21a
نمودار ۴- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک مقطع تحصیلی

۶.۱. شرکت‌کنندگان در آزمون به تفکیک نهادها
نمودار ۵ تعداد شرکت‌کنندگان را به تفکیک نهاد ثبت‌نام کننده آمده است که شرکت سرآمد آینده علم بیشترین تعداد شرکت‌کننده را دارد.

filereader.php?p1=main_3295c76acbf4caaed
نمودار ۵- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک نهاد ثبت‌نامی

۷.۱. شرکت‌کنندگان در آزمون به درصد آزمون
تعداد شرکت‌کنندگان به تفکیک درصد در نمودار ۶ آمده است که بیشترین افراد درصدی ما بین ۲۰ الی ۳۰ داشته‌اند.

filereader.php?p1=main_28dd2c7955ce92645
نمودار ۶- آمار شرکت‌کنندگان به تفکیک بازه درصد

۲. برترین‌ها
جدول ۳، ۱۰ نفر برتر آزمون جامع اول را نشان می‌دهد. که بالاترین درصد کسب‌شده ۷۹ درصد بوده است و گفتنی است که میانگین درصد در این آزمون آزمایشی ۲۸.۹ درصد بوده است.
filereader.php?p1=main_2a38a4a9316c49e5a

جدول ۴، ۱۰ نفر برتر آزمون جامع دوم را نشان می‌دهد. که بالاترین درصد کسب‌شده ۸۱ درصد بوده است و گفتنی است که میانگین درصد در این آزمون آزمایشی ۳۴.۷ درصد بوده است.

filereader.php?p1=main_ac627ab1ccbdb62ec