آزمایشگاه نانو

با کلیک بر روی تصاویر به سوالات پاسخ دهید

 • ?
  تجهیزات رسوب‌دهی شیمیایی از فاز بخار برای سنتز نانولوله‌های کربنی
 • ?
  آزمایشگر در حال کار با دستگاه رسوب‌دهی شیمیایی از فاز بخار
 • ?
  دستگاه تولیدکننده دود برای بررسی جریان هوا
 • ?
  فلاسک گیرنده در دستگاه رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار
 • ?
  فلاسک سه دهانه حاوی نانو ذرات باقیمانده
 • ?
  نانوپودر بیرون ریخته شده در اثر بی احتیاطی آزمایش گر
 • ?
  تولید نانوسوسپانسیون
 • ?
  راکتور مورد استفاده برای سنتز نانو مواد به روش سُل-ژل
 • ?
  راکتور تجهیزات سنتز
 • ?
  آزمایش گر در حال سنتز نانو مواد به روش سُل-ژل
 • ?
  BGI/GUV-I 850-0 (دستورالعمل‌های آزمایشگاهی)
 • ?
  ذره شمار دستی
 • ?
  دستگاه آسیاب گلوله‌ای
 • ?
  شیمیدان در حال کار با دستگاه آسیاب گلوله‌ای
 • ?
  بشر خردایش مواد در دستگاه آسیاب گلوله‌ای
 • ?
  مواد داخل ترازوهای خودکار
 • ?
  مکانیزم توزین خودکار
 • ?
  ترازوهای آزمایشگاهی
 • ?
  بطری بزرگ برای نگهداری نانو مواد بر روی قفسه
 • ?
  بطری‌های نگهداری نانو مواد (در قسمت میانه قفسه)
 • ?
  بطری‌های نگهداری نانومواد (در قسمت راست قفسه)
 • ?
  میکروسکوپ نور انعکاسی
 • ?
  میکروسکوپ نور عبوری
 • ?
  طیف‌سنج FTIR
 • ?
  پوشه‌های حاوی دستورالعمل‌های عملیاتی
 • ?
  پوشه‌های ارزیابی میزان خطرات احتمالی
 • ?
  آزمایش گر در حال کار با گلاو باکس
 • ?
  گلاو باکس

امتیازات

0/0